Temeljem članka 18. Zakona o Udrugama (NN br. 74/14) i članka 16. Statuta Udruge 108. brigade ZNG RH, Slavonski Brod, Stjepana Marjanovića 2, na svojoj sjednici održanoj 11. rujna 2015., Skupština je donijela:

STATUT

UDRUGE 108. BRIGADE ZNG RH

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuje naziv, sjedište, područje djelovanja, zastupanja, ustroj i sva druga pitanja važna za djelovanje Udruge u skladu sa člankom 13. Zakona o udrugama („Narodne novine broj 74/14).

NAZIV

Članak 2.

Puni naziv Udruge glasi: „UDRUGA 108. BRIGADE ZNG RH“ (u daljnjem tekstu Udruga 108. brigade)

ZASTUPANJE

Članak 3.

Udrugu u pravnom i svakom dugom pitanju zastupa predsjednik Izvršnog odbora Udruge 108. Brigade ZNG RH

Članak 4.

Osoba ovlaštene za zastupanje Udruge:

 • Odgovara za zakonitost rada Udruge;
 • Vodi poslove i djelatnosti Udruge sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora;
 • Podnosi prijedloge financijskog izvješća i plana rada Udruge, te je odgovoran za izvršenje istih;
 • Dostavlja zapisnik s svake sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga;
 • Sklapa ugovore i druge pravne akte za potrebe Udruge;
 • Saziva Skupštinu Udruge;
 • Vodi i predsjedava radom Izvršnog odbora Udruge;
 • U slučaju spriječenosti Predsjednika poslove i djelatnost Udruge vodi dopredsjednik kojega odredi predsjednik Udruge.

IZGLED PEČETA UDRUGE

Članak 5.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 4,5 cm, obrubljen tankom dvostrukom kružnicom. Između dva obrubna pojasa smješten je tekst: „Udruga 108.br. ZNG RH Slavonski Brod“. U središnjem dijelu pečeta upisano je: „108. Ide dalje“.

Članak 6.

Udruga posjeduje Grb Udruge, koji se sastoji se od službenog ratnog grba sa dodatkom. Dodatak se sastoji u tekstu „UDRUGA“ koji je upisan između gornjeg obruba grba i unutar njega postavljenog grba grada Slavonskog Broda.

PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 7.

Udruga obavlja svoju djelatnost na području grada Slavonskog Broda, Brodsko posavske županije, te na cijelom području Republike Hrvatske.

Sportskim i kulturnim djelatnostima obilježava značajnije datume iz povijesti 108. BRIGADE ZNG RH, te obavlja sve djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta, kako bi očuvala tekovine i dignitet Domovinskog rata.

Udruga je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga pri Uredu državne uprave u Brodsko posavskoj županiji. 

CILJEVI

Članak 8.

Udruga 108. Brigade ZNG RH je dragovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija hrvatskih branitelja. Udruga ne obavlja gospodarske djelatnosti.

Udruga je osnovana s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i obilježavanja i promicanja vrijednosti 108. BRIGADE ZNG RH i njenog doprinosa u stvaranju RH. Cilj Udruge je aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata pripadnika postrojbe navedene u članku 2. stavak 1. ovoga Statuta, u svim segmentima društvenog života.

Cilj djelovanja Udruge ostvaruje se njezinim javnim, društvenim i humanitarnim radom

U ostvarenju svojih ciljeva Udruga surađuje sa srodnim udrugama proizašlima iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, te zajedno pridonose obilježavanju svih značajnih povijesnih datuma iz Domovinskog rata.

DJELATNOST

Članak 9.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga će obavljati slijedeće aktivnosti

 • Praćenje provedbi odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te predlaganje izmjena istih;
 • Suradnja s državnim institucijama i tijelima vlasti na razini lokalne Uprave i samouprave na ostvarenju ciljeva Udruge;
 • Poticanjem provedbe socijalne i pravne zaštite hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata pripadnika Udruge;
 • Poticanjem pune zaposlenosti svih radno sposobnih dragovolajaca i branitelja iz Domovinskog rata članova Udruge, te njihovu reprofesionalizaciju, ako to bude potrebno;
 • Predlaganjem mjera državnim tijelima za osiguravanje socijalnog minimuma za sve dragovoljce i branitelje iz Domovinskog rata, koji vrijednosno ne može biti manji od prosječne plaće u RH;
 • Brigom o promicanje u činove i dodjeli odlikovanja zaslužnim pripadnicima Udruge;
 • Promicanjem tjelesne kulture hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata članova Udruge (sportska natjecanja i slično);
 • Promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti;
 • Obavljanje drugih aktivnosti koje promoviraju dignitet Domovinskog rata i status članova Udruge.

NAČIN OSIGURAVANJA  JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan, a javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinskim obavještavanjem svih članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelokruga rada Udruge. Isto tako rad tijela Udruge je javan kao i sve donesene odluke usvojene na sjednicama tijela Udruge.

ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA UDRUGE

Članak 11.

Redovnim članom udruge može postati svaki hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji predoči dokaz o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao pripadnik 108. BRIGADE ZNG RH.

Isto tako redovnim članom Udruge može postati i član uže obitelji  hrvatskog branitelja, te članovi obitelji poginulih, preminulih i nestalih pripadnika 108. Brigade HV.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge, a imenuje ju Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.

Mandat svih tijela Udruge traje dvije (2) godine.

Članak 12.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu za člana Udruge.

Redoviti članovi dužni su plaćati godišnju članarinu, a  visinu iznos članarine utvrđuje Izvršni odbor Udruge. Članarina se plaća jednokratno, a mora biti plaćena do polovice tekuće godine.

Iznimno članovi mogu biti oslobođeni članarine ukoliko su slabog imovnog stanja. Odluku o oslobađanju od članarine donosi Izvršni odbor Udruge.

Svi redoviti članovi imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Udruge u skladu sa Statutom Udruge.

Članovi imaju obvezu pridržavati se odredbi Statuta Udruge, redovito plaćati članarinu te čuvati interese i ugled Udruge.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • Dragovoljnim istupanjem;
 • Neplaćanjem članarine za kalendarsku godinu;
 • Isključenjem ukoliko se za to pokaže potreba. Odluku o isključenju donosi Sud časti uz mogućnost žalbe isključenog člana ;
 • Konačnu odluku o isključenju donosi Skupština udruge;
 • Registar članova udruge vodi tajnik Udruge;

 

TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela Udruge su:

-  Skupština

-  Predsjednik

-  Izvršni  odbor

- Nadzorni odbor

- Nadzorni odbor

- Sud časti

- Ogranak – (Ustrojbene cjeline koje mogu organizirati Klub su: Pješačke bojne, Zapovjedništvo brigade s pratećim formacijama, Topništvo, PZO, Inženjerija, Samostalni vod VP i Izviđačko diverzantski vod)

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 15.

 • Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge;
 • Skupština se sastoji od predstavnika ogranaka koji se biraju u ograncima Udruge po delegatskom principu;
 • Članove skupštine delegiraju ogranci ( poželjno je da skupštinu čine članovi svih zastupljenih općina na području Brodsko-posavske županije bar po jedan član )
 • Mandat članova Skupštine traje 2 godine.

Članak 16.

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi Statut, njegove eventualne izmjene i dopune;
 • Razmatra i usvaja izvješća o radu svih tijela Udruge;
 • Bira i razrješava Predsjednika Udruge;
 • Bira i razrješava Izvršni odbor(na prijedlog predsjednika ili dijela članstva utvrđenih statutom );
 • Bira i razrješava Nadzorni odbor;
 • Bira i razrješava Sud časti;
 • Bira i razrješava Likvidatora Udruge;
 • Donosi konačne odluke o isključenju članova.

Članak 17.

Skupština Udruge može biti: Redovna, izvještajna i Izborna.

Redovne Skupštine saziva Predsjednik Udruge jednom godišnje, a redovnu izbornu Skupštinu svake četiri (2) godine.

Skupština može biti sazvana i kao izvanredno-izborna ukoliko se za to odluči 1/3 članova Skupštine.

Izvanrednu-izbornu Skupštinu predsjednik je dužan sazvati u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za istu.

Ukoliko Predsjednik ne sazove Skupštinu u zakonskom roku, (sami) podnositelji zahtjeva mogu sazvati i održati Skupštinu.

Ukoliko redovna izborna Skupština Udruge ne bude sazvana po isteku mandata predsjednika i svih tijela Udruge, Skupštinu Udruge saziva najstariji član IO Udruge.

Skupština može zasjedati i pravovaljano donosi odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova skupštine. Odluke na Skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova skupštine.

Ukoliko 1/3 delegata skupštine smatra da izabrani Predsjednik Udruge ne obavlja kvalitetno svoje obveze  proizišle iz ovoga Statuta  može zatražiti  njegovo razrješenje i prije istaka mandata ali za to mora sazvati izvanrednu Skupštinu Udruge koja donosi konačnu odluku. .

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 18.

Predsjednika Udruge bira Skupština na svojoj sjednici na prijedlog najmanje 15 članova Skupštine.

Izvršni odbor Udruge može predložiti Skupštini Udruge kandidata za predsjednika.

Predsjednik se bira javnim glasovanjem na mandat od četiri (2) godine.

Ukoliko postoji više kandidata Skupština može odlučiti da se izbor za Predsjednika izvrši i tajnim glasovanjem. Izabrani predsjednik je onaj koji dobije više glasova skupštinara.

Ukoliko kandidat za predsjednika ne dobije potrebnu većinu u drugi krug izbora ulaze kandidati koji imaju isti broj glasova koji je veći od  drugih predloženih kandidata.

Izabrani predsjednik je dužan zajedno sa izvršnim odborom izraditi plan rada Udruge u skladu sa ciljevima navedenim u Statutu Udruge.

Održavati redovito sjednice Izvršnog odbora ( najmanje jednu u dva mjeseca ).

Planira i raspoređuje dužnosti svojim dopredsjednicima i članovima Izvršnog odbora Udruge.

Redovno izvještavati Ogranke o predstojećim aktivnostima odbora i Udruge u cijelosti.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu u svim pravnim pitanjima, te vodi brigu o izvršenju financijskog plana Udruge.

Predsjednik predsjedava i rukovodi radom Izvršnog odbora u periodu između održavanja Skupštine.

Predsjednik je dužan obavijestiti  predsjednika Nadzornog odbora o terminu i temi održavanja svake sjednice Izvršnog odbora.

Predsjednik može predložiti članove izvršnog odbora Skupštini na usvajanje, ukoliko nema drugih prijedloga kandidata glasuje se za cjelokupnu listu.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 19.

Izvršni odbor bira i razrješava Skupština javnim glasovanjem.

Članove IO na Skupštini može predložiti izabrani predsjednik.

Članove IO mogu predlagati i sami skupštinari. Kandidat koji je ovako predložen mora imati barem pet potpisa članova Skupštine, da bi ušao u izbor.

Ukoliko bude predloženo više od predviđenog broja  kandidata za IO za svakog kandidata Izvršnog odbora pojedinačno se javno glasuje. Izabrani su oni kandidati koji su dobili veći broj glasova.

Izvršni odbor Udruge sačinjava 13 redovitih članova zajedno sa predsjednikom Udruge.

Izvršni odbor na svojoj prvoj sjednici bira tajnika, rizničara i tri dopredsjednika Udruge iz redova Izvršnog odbora.

 • Imenuje komisije i povjerenstva prema potrebama s ciljem ostvarivanja ciljeva Udruge
 • Na svojim sjednicama pravovaljano donosi odluke u skladu sa programskim ciljevima
 • Sjednice odbora su pravovaljane ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova odbora
 • Formira Savjetodavno tijelo koje čine bivši zapovjednici 108. Brigade, te ugledni građani i gospodarstvenici sa područja Brodsko-posavske županije
 • Pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova odbora
 • Izvršni odbor može razriješiti najviše tri člana odbora ukoliko isti ne pokažu interes za rad ili na drugi način naruše ugled Udruge, te o odluci razrješenja obavijestiti razriješene članove. Radi funkcioniranja odbora može do slijedeće sjednice Skupštine, kooptirati druge članove Udruge te u roku od šest mjeseci predsjednik mora sazvati Skupštinu kako bi potvrdila nove članove odbora.
 • Novo kooptirani članovi su punopravni članovi odbora i mogu donositi i predlagati odluke i zaključke na sjednicama Izvršnog odbora.
 • Ukoliko više od 50% članova odbora prestane sa radom ili na neki način odustanu Predsjednik mora sazvati Skupštinu, te na skupštini donijeti odluku o popuni članova do isteka mandata Izvršnog
 • Izvršni odbor zajedno sa predsjednikom priprema izvješća o radu i financijsko izvješće za potrebe Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 20.

Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, a bira ga i razrješava Skupština Udruge javnim glasovanjem.

Članove nadzornog odbora predlažu članovi skupštine, a biraju se isto kao članovi IO.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire rad Predsjednika i Izvršnog odbora, a o svom radu podnosi izvješće Skupštini.

Nadzorni odbor može u svako vrijeme izvršiti nadzor tijela udruge, a za potrebe nadzora tijela Udruge dužna su dostaviti sve tražene dokumente na uvid.

Predsjednik  Nadzornog odbora može prisustvovati svakoj sjednici Izvršnog  odbora.

U slučaju nemogućnosti predsjednik može poslati bilo kojeg člana odbora na sjednicu Izvršnog odbora.

Odluke se donose natpolovičnom većinom članova.

Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik prema potrebi , a u pravilu svaka tri mjeseca.

SUD ČASTI

Članak 21.

Sud časti ima predsjednika i dva člana, a bira ih i razrješava Skupština Udruge javnim glasovanjem,

Sud časti je neovisno tijelo Udruge koje se brine o ugledu Udruge i pravilima ponašanja članova i svih tijela Udruge.

Sud časti donosi stegovne mjera prema članstvu i tijelima Udruge ukoliko za to postoje opravdani razlozi.

Sud časti razmatra i utvrđuje stvarno stanje iz podnesenog zahtjeva za stegovni postupak te donosi pravovaljanu odluku.

Odluka Suda časti donose se natpolovičnom većinom članova.

Na odluku Suda časti postoji mogućnost pisane žalbe ali samo u slučaju odluke o isključenju

Odluke Suda časti mogu biti:

 • Opomena
 • Suspenzija članstva do godinu dana
 • Isključenje iz članstva Udruge

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv člana ili tijela Udruge mora biti u pisanom obliku.

Odluke Suda časti moraju biti obrazložene u pisanom obliku te dostavljene Izvršnom odboru na uvid.

OGRANAK

Članak 22.

Ogranak je najniži ustrojbeni oblik Udruge, a svoje aktivnosti i djelatnosti promovira putem tijela Udruge.

Ogranak formiraju ustrojbene cjeline u skladu sa člankom  15.  Statuta, a formiraju se na razini općina i gradova u Brodsko-posavskoj županiji.

Svaki ogranak ima svog predsjednika i članove odbora ogranka ( 5-7 članova ) koje samostalno biraju.

Ogranak daje svoje predstavnike u Skupštinu Udruge u skladu sa člankom 15. ovog statuta.

Svaki ogranak daje minimalno jednog a maksimalno pet članova za Skupštinu ovisno o broju članova u ogranku.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA

Članak 23.

Likvidatora bira Skupština na svojoj sjednici javnim glasovanjem i to natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Skupština može opozvati Likvidatora i za vrijeme trajanja mandata.

Odluko o opozivu Likvidatora Skupština mora donijeti na svojoj sjednici  natpolovičnom većinom prisutnih članova u skladu sa Statutom

 PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 24.

Udruga može prestati sa radom iz razloga nevedenih člankom 48. Zakona o udrugama.

Udruga može prestati s radom odlukom 2/3 članova Skupštine.

Udruga prestaje sa radom Rješenjem tijela državne Uprave.

 

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE

Članak 25.

Imovinu Udruge čine sredstva koja je stekla obavljanjem svojih aktivnosti, putem projekata za opće dobro, prikupljenim donacijama iz državnog proračuna, Županijskog  proračuna, gradskih  i općinskih proračuna, sredstva donirana od strane privatnih institucija, članarine članstva te pokretne i nepokretne imovine.

Imovinom Udruge se može raspolagati isključivo u svezi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge  navedenih u članku 8. i članku 9. Ovog Statuta.

Izvršni odbor je tijelo Udruge koje raspolaže imovinom.

Prestankom rada Udruge imovina Udruge pripada  gradu Slavonskom Brodu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

U slučaju rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge nadležan je Sud u Slavonskom Brodu.

Članak 27.

Ustroj Udruge, predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 28.

Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge 108. brigade ZNG RH

PAVO NALETILIĆ

U Slavonskom Brodu, 19.09.2015.g.

{backbutton}